Informace

Terminologie

Termín Definice
překližovaná deska deska na bázi dřeva tvořená svazkem navzájem slepených vrstev,přičemž směr vláken sousedních vrstev je většinou kolmý.
symetrická překližovaná deska překližovaná deska,jejíž vrstvy pokud jde o tloušťku,průběh vláken a druh dřeva jsou uspořádány souměrně ke střední vrstvě.
Překližka překližovná deska, jejíž všechny vrstvy jsou dýhy ležící rovnoběžně s její rovinou.
jádrová překližovaná deska překližovaná deska obsahující jádro.
Laťovka Jádrová překližovaná deska,jejíž jádro tvoří slepené nebo neslepené laťovky z masivního dřeva široké 7 mm až 30 mm.
Dýhovka Jádrová překližovaná deska,jejíž jádro se stává z pruhů loupané dýhy o maximální tloušťce 7 mm, postavených napříč, přičemž všechny nebo většina jsou navzájem slepené.
složená překližovaná deska překližovaná deska, jejíž jádro (nebo určité vrstvy)nejsou z masivního dřeva nebo dýh. Z obou stran jádra jsou nejméně dvě navzájem zkřížené vrstvy.
tvarovaná překližka nerovná překližka vyrobená tvarovým lisováním.
podélná překližovaná deska překližovaná deska, jejíž krycí vrstva má směr vláken rovnoběžně nebo skoro rovnoběžně s větším rozměrem desky.
příčná překližovaná deska překližovaná deska,jejíž krycí vrstva má směr vláken rovnoběžně nebo skoro rovnoběžně s menším rozměrem desky.
Vrstva jeden,dva nebo i více slepených listů s navzájem rovnoběžným průběhem vláken, nebo jiný materiál.
Poddýžka vnitřní vrstva,jejíž směr vláken je kolmý ke směru vláken krycí vrstvy.
Jádro středová vrstva, viditelná na boku hotové desky, většinou tlustší než ostatní vrstvy, která se stává z : - latěk nebo pruhů navzájem slepených nebo neslepených, - jiné desky na bázi dřeva, - jiného deskového materiálu, - voštiny.
Dýha tenký list dřeva nepřesahující 7 mm.
krájená dýha dýha vyrobená krájením.
loupaná dýha dýha vyrobená loupáním.
List jednotlivá dýha nebo dvě nebo více dýh spojených na bocích nebo čelech.
Povrch viditelná část krycí vrstvy překližované desky.
Líc lepší povrch překližované desky.
Rub povrch protilehlý líci.
délka desky rozměr ve směru vláken krycí vrstvy.
šířka desky rozměr kolmo k délce desky.
tloušťka desky rozměr kolmo na rovinu desky.
průběh vláken obecný směr nebo uspořádání vláken.
odklon vláken průběh vláken šikmo k bokům desky.
Točitost vláken šroubovitý průběh vláken kolem dřeně.
střídavá točitost vlastnost dřeva, vyznačující se opačnou točitostí vláken následujících přírůstkových vrstev.
Žilkování síť žilek dřeva na povrchu dýhy.
Svalovitost nepravidelně zakřivený (kadeřavý) průběh vláken.
Suk část větve obrostlá dřevem.
srostlý suk suk, který je srostlý nejméně na 3/4 svého obvodu s okolní dýhou.
částečně srostlý suk suk, který je srostlý nejméně na 1/4 až 3/4 svého obvodu s okolní dýhou.
nesrostlý suk suk, který je srostlý na méně než 1/4 svého obvodu s okolní dýhou.
díra po suku díra vzniklá vypadnutím suku.
zdravý suk suk bez příznaků hniloby.
tužkový suk zdravý srostlý suk o průměru nejvýše 5 mm.
vlasová trhlina oddělení vláken neprocházející celou tloušťkou dýhy.
Trhlina oddělení vláken procházející celou tloušťkou dýhy.
Smolník čočkovitá dutina ve dřevě, která obsahuje nebo obsahovala pryskyřici.
Zárost kúra zcela nebo částečně obrostlá dřevem.
Drsnost nerovnost povrchu způsobená nepravidelnostmi ve struktuře dřeva nebo výrobními vadami.
otevřená spára mezera mezi dvěma sousedními díly jedné vrstvy.
přeložení vada způsobená překrytím dvou sousedních dýh.
Puchýř místní trhlina dvou vrstev způsobená vadným slepením.
Boule místní ztluštění krycí vrstvy.
prohlubeň místní ztenčení krycí vrstvy.
Otisk prohlubeň způsobená vlisováním cizího tělesa do krycí vrstvy.
Inkluze cizí těleso obsažené v dýze.
jednostranně broušená překližovaná deska překližovaná deska, jejíž líc nebo rub byl vyhlazen bruskou.
oboustranně broušená překližovaná deska překližovaná deska jejíž líc i rub byl vyhlazen bruskou.
hlazená překližovaná deska překližovaná deska jejíž líc a/nebo rub byly strojově hlazeny.
oplášťovaná překližovaná deska jedním nebo více plášti nebo foliemi povrchově upravená překližovaná deska, např.: - impregnovaným papírem, - plastem, - pryskyřičnou folií, - kovem, - dekorativní dýhou.
strukturní překližovaná deska překližovaná deska, na jejímž povrchu byl mechanicky vytvořen reliéf.
dýhovaná překližovaná deska překližovaná deska oplášěná dekorativní dýhou.
probroušení místní vada krycí vrstvy způsobená přílišným broušením, takže je vidět lepená spára.
průnik lepidla lepidlo proniklé krycí vrstvou, na níž může způsobit skvrny
vysprávka zlepšení vrstvy, v níž se nahradí vystřižená vadná plocha dýhy záplatou bezvadné dýhy. Tvar záplaty je předem stanoven.
záplata předem stanovený tvar dýhy pro vysprávku.
dýha na záplaty podlouhlý úzký kus dýhy pro vysprávku.
tmelení zlepšení otevřených vad tmelem.
lepení spojování pomocí lepidla.
složení uspořádání vrstev v překližované desce.
konstrukce popis hlavních částí překližované desky.
příčné zakřivení prohnutí desky ve směru šířky.
podélné zakřivení prohnutí desky ve směru délky.
šroubovité zakřivení deformace desky ve tvaru šroubovice

Aktuality

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK, programu POTENCIÁL

 Název projektu: 

„Rozšíření vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.“ 

Popis projektu / operace: 

Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu ve společnosti DYAS.EU, a.s. se zaměřením na zpracování dřeva a vývoj pokročilých kompozitních materiálů na bázi dřevěných překližovaných desek. Předmětem projektu je rozšíření vývojové laboratoře specializované na oblast zpracování dřeva a využití nových pokročilých materiálů a vybudování nového pracoviště praktického vývoje k vývoji a optimalizaci technologických postupů.  

Nový produkt - DYAS film birch

Seznamte se s vlastnostmi nového produktu v našem produktovém portfoliu - DYAS film birch.

Platba kartou v podnikové prodejně

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že již od 1.9.2012 je možné platit v naší podnikové prodejně také platebními kartami.

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!