Informace

Ochrana osobních údajů

Obecná informace ke zpracování osobních údajů umístěná na webových stránkách společnosti

DYAS.EU, a.s., IČO: 27117651, se sídlem Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

DYAS.EU, a.s., je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín, tel: 572 412 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID datové schránky: uz3ds29

DYAS.EU, a.s. jmenovala referenta pro ochranu osobních údajů, který je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa referenta pro ochranu osobních údajů:

Referent pro ochranu osobních údajů DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín, tel: 572 412 225, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID datové schránky: uz3ds29 

DYAS.EU, a.s.  jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

a)    zajištění smluvních vztahů,

b)    vedení evidence obchodních partnerů,

c)    rozesílání obchodních sdělení,

d)    zajištění interních procesů společnosti.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smlouvy nebo plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány také na základě oprávněného zájmu správce, jakými jsou např. ochrana majetku a osob kamerovým systémem – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není společnosti uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktuality

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK, programu POTENCIÁL

 Název projektu: 

„Rozšíření vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.“ 

Popis projektu / operace: 

Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu ve společnosti DYAS.EU, a.s. se zaměřením na zpracování dřeva a vývoj pokročilých kompozitních materiálů na bázi dřevěných překližovaných desek. Předmětem projektu je rozšíření vývojové laboratoře specializované na oblast zpracování dřeva a využití nových pokročilých materiálů a vybudování nového pracoviště praktického vývoje k vývoji a optimalizaci technologických postupů.  

Nový produkt - DYAS film birch

Seznamte se s vlastnostmi nového produktu v našem produktovém portfoliu - DYAS film birch.

Platba kartou v podnikové prodejně

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že již od 1.9.2012 je možné platit v naší podnikové prodejně také platebními kartami.

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!